ทางคณะผู้บริหารมีความยินดีที่จะแจ้งกฎที่เพิ่งจะได้อนุมัติจากสภาฯ หลังจากที่มีการประชุมใหญ่ในสัปดาห์
ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า.. ข้าราชการทุกท่านคงจะยินดีปรีดาไม่น้อยกว่าผู้บริหารเหมือนกัน คริๆๆ..

A: ยวดยานพาหนะ

ให้ข้าราชการทุกคนเดินทางมาทำงานโดยใช้ยวดยานพาหนะที่เหมาะสมกับขั้นเงินเดือนของตัวเอง 

* หากเห็นว่าพนักงานท่านใดขับรถยนต์ฮอนด้ามาทำงานทางเราก็ตระหนักดีว่า ท่านไม่สมควรที่จะได้รับการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้ง 2 ครั้ง  เพราะท่านก็ พอมี พอกิน อยู่แล้ว 

* หากข้าราชการท่านใดที่ขับรถยนต์เก่าเกินกว่า 10 ปี มาทำงาน หรือนั่งรถโดยสารมาทำงาน ทางหัวหน้า ก็

ตระหนักดีว่า ท่านไม่สมควรที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเหมือนกันเพราะท่านเป็นคนที่มัธยัสถ์และ
เก็บเงินเก่งอยู่แล้ว 

* หากข้าราชการท่านใดที่ขับรถยี่ห้ออื่นมาทำงาน เช่นรถมอเตอร์ไซด์ รถซาเล้ง หรือเกาะคนอื่นมาทำงานท่าน

ไม่สมควรที่จะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนขึ้นแต่อย่างใด เพราะท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้ว จริงไหม  

B: การขอลาพักผ่อน
ให้ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลาหยุดได้ 104 วัน ต่อปี คือวันเสาร์และวันอาทิตย์

C: พักกลางวัน
* ข้าราชการท่านใดที่ผอมสลิม สเลนเดอร์ จะได้รับอนุญาตให้พักเที่ยงได้ถึง 30 นาที เพื่อที่จะได้ทานอาหารอย่าง

เต็มที่และเต็มอิ่ม 

* ข้าราชการท่านใดที่ดูไม่ผอม ไม่อ้วน กำลังพอดี จะได้รับอนุญาต ให้พักเที่ยง ได้ 15 นาที เพื่อจะได้ไม่มีเวลา

ทานมากจนเกินไป เดี๋ยวจะอ้วนขึ้นซะเปล่าๆ 

* ข้าราชการท่านใดที่น้ำหนักเกินพิกัด จะได้รับอนุญาตให้พักได้ 5 นาที เพื่อว่าจะได้ดื่มอาหารจำพวกธัญญพืช

หรือยาลดความอ้วน 

D: การขอลาป่วย ลากิจ
ห้ามหัวหน้าหน่วยยอมรับใบรับรองแพทย์อีกแล้ว เพราะหัวหน้าหน่วยได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงดีว่า หากข้า

ราชการท่านใดป่วยแต่ยังสามารถไปหาแพทย์ได้ ก็สามารถไปทำงานได้เช่นเดียวกัน การลากิจก็เช่นกัน
ระหว่างกิจของราชการกับกิจของท่านเลือกเอาซิว่าจะเอากิจไหน อะไรสำคัญกว่ากัน 

E : การใช้ห้องน้ำ
ผู้ออกระเบียบนี้ได้สังเกต ค้นคว้า วิจัย ออกมาแล้วว่า ข้าราชการส่วนใหญ่เสียเวลาไปกับห้องน้ำนานมาก โดย

เฉพาะผู้หญิงได้ติดตั้งเครื่องมือเอาไว้ หากข้าราชการท่านใดใช้เวลาเกินกว่า 3 นาที เสียงเตือนระบบไซเรนท์จะ
ดังขึ้น ม้วนกระดาษชำระจะถูกเก็บเข้ากล่อง ประตูจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ และข้าราชการท่านนั้นจะถูกถ่ายรูป
ไว้เป็นที่ระลึก   หากข้าราชการท้องถิ่นท่านใดยังนั่ง ห้องน้ำ เกิน 3 นาทีเป็นครั้งที่สอง รูปที่ถูกบันทึกไว้จะ
ถูกตีพิมพ์ ส่งไปตามบอร์ดต่างๆในทุกกอง เพื่อเป็นการเตือนผู้ร่วมงานท่านอื่นๆว่า อย่า…. 

F : การผ่าตัด
ตราบใดที่ท่านยังเป็นข้าราชการอยู่ ท่านไม่สามารถไปผ่าตัดได้ตามอำเภอใจ  หรือจังหวัดใด เพราะเราต้องการท่าน

และได้รับท่านเข้ามาทำงาน พร้อมกับอวัยวะที่ครบ 32 ประการ หากท่านไปผ่าตัดถือว่าท่านไม่ได้ทำตามสัญญา
และข้อตกลงที่ได้ให้ไว้  เราจะดำเนินการฟ้องให้ถึงที่สุด 

G : การใช้ INTERNET
การใช้เน็ตจะถูกบันทึกไว้ในระบบ หากเห็นว่าท่านใช้เน็ตเป็นการส่วนตัว จะหักค่าใช้จ่ายนี้จากโบนัสประจำปีของ

ท่าน โดยเฉพาะการเเชต เฟสบุค ไฮ 5 เกมส์ออนลาย เกมส์ติ๋งต๋อง หรือส่งค่าขนมเด็กพานิชย์ ค่าเทอมเด็กมหาลัย
และหากในปีนั้นไม่มีโบนัสประจำปี จะหักค่าใช้จ่ายนี้จากเงินเดือนของท่าน ตามบันทึกของระบบ 73% ของพนักงาน
จะไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน 


***PS.. หากข้าราชการท่านใด มีข้อสงสัย หรือต้องการจะปรึกษา หารือ หรือกล้าโต้เเย้งก็ให้ติดต่อที่
ห้องผู้บริหารได้ทุกเมื่อ (ถ้าอยู่)**
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
forward email