คลองดำเนินสะดวก เปิดใช้งานเป็นวันแรก ภาพแรก เมืออดีต

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2411 คลองดำเนินสะดวก เปิดใช้งานเป็นวันแรก หลังจากที่ พระบาทมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงพระราชดำริ เมื่อปี 2409 เห็นว่าการคมนาคมที่ไปมาระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรสาคร โดยมีคลองภาษีเจริญเป็นเส้นทางคมนาคม ช่วยทำการสัญจรไปมาได้สะดวกดี ถ้ามีคลองระหว่างกรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม และราชบุรีก็จะสะดวกขึ้นอีกเป็นอันมาก การไปมาหาสู่โดยทางน้ำก็จะมีความสามารถและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้อำนวยการขุดคลอง โดยมี สมเด็จพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล เริ่มขุดในปี 2409 เริ่มจากแม่น้ำท่าจีนบริเวณปากคลองบางยาง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง ที่ ต. บางนกแขวก อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม โดยใช้กำลังของทหาร ข้าราชการ ประชาชน ตลอดจนแรงงานชาวจีนที่ร่วมกันขุด โดยใช้แรงงานคนล้วน ๆ ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรง ใช้เวลาในการขุดประมาณสองปีเศษจึงเสร็จ สิ้นงบประมาณในการขุด 1,400 ชั่ง หรือประมาณ 112,000 บาท คลองดำเนินสะดวกยาว 840 เส้นหรือประมาณ 32 กม. รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าคลองนี้ขุดได้ตรง สะดวกต่อการสัญจร จึงพระราชทานนามให้เป็นมงคลว่า “คลองดำเนินสะดวก” ปัจจุบันคลองแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดราชบุรีคือ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก