พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระราชินี
สรงน้ำพระศพ “เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ” ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา
ก่อนอัญเชิญพระโกศพระศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เมื่อวานนี้วันที่ 28 ก.ค. เวลา 17.09 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จาก รพ.ศิริราช มายังพระที่นั่งพิมานรัตยา
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึง ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ
ขึ้นทางบันไดมุกกระสัน พระที่นั่งพิมานรัตยา เข้าไปในพระฉากที่พระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี บรรทมอยู่บนพระแท่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระศพ บูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร จากนั้น
ทรงรับขวดน้ำพระสุคนธ์ ถวายสรงที่พระศพ และทรงคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับหม้อน้ำพระสุคนธ์ และโถน้ำขมิ้นจากเจ้าพนักงานสนมพลเรือน
ถวายสรงที่ตรงพระอุระพระศพ จากนั้น ทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่ง
แล้วหวีลงอีกครั้งหนึ่ง แล้วหักพระสางวางไว้ในพาน ซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่ จากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์ ที่นอกพระฉาก
เจ้าพนักงานเชิญผ้าไตร 86 ไตร ถวายทรงจบ

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ
ไปทรงวางซองพระศรีบรรจุดอกบัว และธูปเทียน ที่ปากพระโกศ
แล้วทรงรับแผ่นทองคำจำหลักลายปิดพระพักตร์ ทรงรับพระชฎาทองคำวางข้างพระเศียร
แล้วเสด็จฯ ออกไปประทับพระราชอาสน์ที่เดิม
ตำรวจหลวงเชิญพระโกศพระศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์
เมื่อเชิญพระโกศพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง
เจ้าพนักงานพระราชพิธีเข้าถวายพวงมาลา
แล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปวางที่หน้าพระโกศพระศพ
เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 12 รูป ใน 86 รูป เท่าพระชมมายุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ขึ้นนั่งอาสนสงฆ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร
เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเครื่องนมัสการเข้าถวาย ทรงจุด ทรงคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร 1 ไตร บนโต๊ะที่พระภูษาโยง
พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์อนุโมนทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น ทรงคมไปด้านพระพุทธรูป ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร
และที่หน้าพระโกศพระศพ ทรงรับการถวายการเคารพของผู้มาเฝ้าฯ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชา กระบะมุกหน้าพระแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม
เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเครื่องบูชากระบะมุกเข้าถวายทรงจุด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ทรงลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยลิฟท์ ตำรวจหลวงนำเสด็จฯ
ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่ประตูกำแพงแก้ว แล้วเสด็จฯ กลับ.

ข่าว เดลินิวส์

Advertisements